Wydawca treści

Analiza potencjału kadry pedagogicznej województwa pomorskiego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.

$image_alt

Badanie obejmowało analizę obowiązujacych w chwili obecnej programów kształcenia nauczycieli pod kątem ich przygotowania do pracy w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz diagnozę luk kompetencyjnych aktualnie pracującej kadry pedagogicznej utrudniających efektywne wdrażanie programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Celem badania było zdiagnozowanie potencjału kadry pedagogicznej oraz luk kompetencyjnych utrudniajacych nauczycielom prowadzenie efektywnego kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i dzieci objętych edukacją przedszkolną. Problem ten istotnie utrudnia  wdrażanie wszelkich działań nakierowanych na rzeczywstą poprawę jakości pracy szkół i przedszkoli w tym obszarze. Dobre zaplanowanie doskonalenia zawodwego nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wymaga poznania przyczyn trudności w skutecznym realizowaniu założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedszkoli i wszystkich typów szkół dla dzieci i mlodzieży.

 

Link: Analiza potencjału kadry pedagogicznej województwa pomorskiego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

view szablon artykułu