Wydawca treści

Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowanych form kształcenia zawodowego i ustawicznego.

$image_alt

Analiza potencjału pomorskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe i placówek kształcenia ustawicznego w ujęciu powiatowym i wojewódzkim.Określenie relacji między szkolnictwem zawodowym i kształceniem ustawicznym a potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców oraz kierunkami rozwoju wyznaczonymi w lokalnych i regionalnych dokumentach strategicznych uwzględniających branże kluczowe dla rozwoju oraz inteligentne specjalizacje (z uwzględnieniem zmian demograficznych oraz uwarunkowań lokalnych).

Celem głównym  było uzyskanie odpowiedzi, jaki jest obecny potencjał pomorskiego szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego oraz czy i w jakim stopniu jest on dostosowany do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców.

 

Link: Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowanych form kształcenia zawodowego i ustawicznego.

view szablon artykułu