Wydawca treści

Stan i perspektywa umiędzynarodowienia.

$image_alt

Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu „System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu" odnosi się merytorycznie do zakresu działań wszystkich trzech Pomorskich Sieci Tematycznych oraz stanowi odpowiedź na potrzeby informacyjne departamentów UMWP w kontekście deficytów wiedzy związanych z Regionalnymi Programami Strategicznymi oraz bieżącymi działaniami Samorządu Województwa Pomorskiego związanymi z adaptacyjnością pomorskiej gospodarki i rynku pracy.

Celem głównym badania była diagnoza i ocena stopnia umiędzynarodowienia województwa pomorskiego oraz wynikające z nich rekomendacje w wybranych aspektach życia społeczno-gospodarczego, jako kluczowych elementach determinujących adaptacyjność i konkurencyjność regionu, w szczególności w kontekście zachodzących zmian gospodarczych, oddziałujących na strukturę regionalnej gospodarki i rynku pracy.

Cele szczegółowe:

Wynikające z potencjału społeczno-gospodarczego regionu:
1. Określenie poziomu umiędzynarodowienia pomorskich przedsiębiorstw oraz wskazanie obszarów problemowych dla rozwoju eksportu przedsiębiorstw w sektorach produkcyjnym i usługowym.  
2. Identyfikacja skali i kierunków emigracji zarobkowej Pomorzan oraz tendencje i kierunki zmian tego zjawiska.
3. Ocena otwartości pomorskich uczelni wyższych i szkół ponadgimnazjalnych, perspektywy ich rozwoju.
4. Określenie roli Samorządu Województwa Pomorskiego w procesie umiędzynarodowienia województwa pomorskiego w odniesieniu do rynku pracy, gospodarki, turystyki i edukacji.

Wynikające z atrakcyjności i siły przyciągania regionu:
5. Charakterystyka inwestorów zagranicznych w regionie: branże, znaczenie, lokalizacje, kraj pochodzenia, itp.
6. Imigranci w kontekście deficytów kadrowych pomorskiego rynku pracy.
7. Problemy i bariery umiędzynarodowienia pomorskich uczelni (publicznych i prywatnych) oraz szkół ponadgimnazjalnych.
8. Ocena oferty turystycznej województwa dla turysty zagranicznego.
9. Ocena międzynarodowej oferty kulturalnej regionu.
10. Wskazanie barier umiędzynarodowienia województwa oraz przedstawienie propozycji działań zmierzających do zahamowania lub  ich likwidacji w dziedzinach objętych badaniem.

 

Link: Stan i perspektywa umiędzynarodowienia

view szablon artykułu