Wydawca treści

Analiza potencjału kadry pedagogicznej województwa pomorskiego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.

Badanie obejmowało analizę obowiązujacych w chwili obecnej programów kształcenia nauczycieli pod kątem ich przygotowania do pracy w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz diagnozę luk kompetencyjnych aktualnie pracującej kadry pedagogicznej utrudniających efektywne wdrażanie programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Analiza realizowanych obecnie form współpracy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z pracodawcami.

Opracowanie zawiera analizę realizowanych obecnie form współpracy pracodawców z określonymi typami szkół:

Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem (aktualizacja opracowania, monitoring zmian).

Badanie jest kontynuacją badania przeprowadzonego w tym zakresie w 2011 r. Umożliwiło ono analizę zmian, jakie zachodzą w miastach i obszarach funkcjonalnych w zakresie powiązań funkcjonalnych (migracje, rynek pracy, dojazdy do szkół, transport zbiorowy, dostepność transportowa). Celem głównym badania była weryfikacja i delimitacja funkcjonalnych obszarów miejskich na podstawie istniejących powiązań tych miast z ich otoczeniem.

Badanie efektów projektów obejmujących kursy językowe oraz ICT, realizowanych w ramach komponentu regionalnego POKL 2007-2013 w województwie pomorskim.

Potrzeba na realizację niniejszego badania wynikła z konieczności oceny efektywności wydatkowania środków publicznych w zakresie podnoszenia umiejętności, kwalilfikacji i kompetencji językowych i komputerowych uczestników projektów EFS (komponent regionalny PO KL dla Województwa Pomorskiego), a także trafności, skuteczności, użytecznosci i trwałości udzielonego wsparcia.

Badanie potencjału infrastruktury współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie pomorskim.

Badanie miało charakter pilotażu. Ta forma realizacji miała na celu wstępne przetestowanie narzędzia badawczego, oraz doprecyzowanie logiki opracowania celów badawczych. Innymi słowy celem niniejszego procesu jest sprawdzenie czy przygotowana forma narzędzia badawczego jest w pełni zrozumiała i uzasadniona.

Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowanych form kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Analiza potencjału pomorskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe i placówek kształcenia ustawicznego w ujęciu powiatowym i wojewódzkim.Określenie relacji między szkolnictwem zawodowym i kształceniem ustawicznym a potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców oraz kierunkami rozwoju wyznaczonymi w lokalnych i regionalnych dokumentach strategicznych uwzględniających branże kluczowe dla rozwoju oraz inteligentne specjalizacje (z uwzględnieniem zmian demograficznych oraz uwarunkowań lokalnych).

Badanie trwałości efektów wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości udzielonego uczestnikom projektów, którzy podjęli działalność gospodarczą.

Potrzeba realizacji niniejszego badania wynikała z konieczności oceny efektywności wydatkowania środków publicznych w zakresie promocji i rozwoju przedsiębiorczości w ramach projektów EFS (Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2 wdrażane przez IP) w Województwie Pomorskim, a także trafności, skuteczności, użytecznosci i trwałości udzielonego wsparcia.

Bezrobotni absolwenci szkół wyższych.

W związku z trudną sytuacją absolwentów szkół wyższych na pomorskim rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspólnie z Urzędem Statystycznym w Gdańsku podjął w 2012 r. prace zmierzające do przedstawienia sytuacji bezrobotnych absolwentów szkół wyższych województwa pomorskiego.

Diagnoza w zakresie potencjału doradztwa edukacyjno-zawodowego w regionie

Badanie skierowane było do organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół, nauczycieli-doradców zawodowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznychi i dotyczyło: 1. zdiagnozowania aktualnego stanu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności w aspekcie kompetencji kadr, posiadanych narzędzi i ich użyteczności, skuteczności przeprowadzanych działań, ewentualnych barier w realizacji zadań w tym zakresie, 2. określenia możliwości i oczekiwań i potrzeb w zakresie realizacji poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.

Diagnoza zasobów ekonomii społecznej w województwie pomorskim.

Diagnoza powstał zewzględu na potrzebę stałego monitorowania sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w celu koordynacji i kierowania działań z tego zakresu.

Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego - konwergencja technologiczna.

Opracowana analiza ma posłużyć interesariuszom w określeniu możliwości rozwojowych i zaproponowaniu inteligentnych specjalizacji dla regionu.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim w 2013 r.

Realizacja działania wynikła z obowiązków nałożonych Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i odbywała się w oparciu o metodologię MPiPS. Dodatkowo monitoring uzupełniony został o wyniki badania ofert pracy publikowanych dla województwa pomorskiego na rekrutacyjnych portalach internetowych oraz o analizę informacji o działalności agencji zatrudnienia.

Monitorowanie lokalnych rynków pracy w województwie pomorskim w 2013 r.

Badanie miało na celu uzyskanie kompleksowej informacji o regionalnym i o lokalnych rynkach pracy, służącej określeniu i realizacji działań w zakresie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich.

Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego POKL wdrażanego w województwie pomorskim.

Badanie zostało zgłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku do Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych na lata 2014-2015 będącego elementem Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL. Wyniki badań wskażą jak należy realizować wsparcie w przyszłym okresie programowania 2014-2020 , aby poprawić skuteczność i dostępność poradnictwa zawodowego w województwie pomorskim. Pozwolą one również wesprzeć podejmowanie działań wynikających ze zobowiązania zawartego w Strategii Województwa Pomorskiego 2020 jakim jest wdrożenie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego.

Opracowanie metody badania ruchu turystycznego i udziału w kulturze.

Działanie polegało na zbudowaniu w 2014r. i wdrożeniu w 2014r. oraz w latach kolejnych zintegrowanego zespołu metod badawczych w zakresie kultury i turystyki.Opracowano stały monitoring strumienia ruchu turystycznego i udziału w kulturze w woj.pomorskim co jest niezwykle istotne dla wymagań współczesnej gospodarki. Działanie zakładało współpracę z turystycznym potencjałem naukowym województwa.

Pomorski barometr zawodowy w 2013 r.

Ze względu na problem pomorskiego rynku pracy w zakresie strukturalnego niedopasowania popytu i podaży zasobów pracy istnieje potrzeba ciągłego diagnozowania zmian zachodzących w tym zakresie. Problem ten dotyczy zarówno poszukujących pracy, jak i pracodawców poszukujacych pracowników. Celowym wydaje się kontynuacja (w węższym zakresie) 3-letniego badania w ramach projektu systemowego "Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego" realizowanego w latach 2011-2013.

Raport z badania ankietowego instytucji kultury oraz organizatorów ważniejszych wydarzeń kulturalnych województwa pomorskiego.

Badanie polegało na pozyskaniu danych o ofercie kulturalnej na Pomorzu, ofercie kierowanej przez instytucje kultury województwa pomorskiego do odbiorcy dziecięcego i młodzieżowego, osób starszych i niepełnosprawnych; wykorzystanie nowoczesnych technologii w udostępnianiu i promowaniu oferty kulturalnej. Analogiczne dane zebrane zostały również od organizatorów ważniejszych wydarzeń kulturalnych (m.in. NGO'S).

Raport z badania społecznego dotyczącego marketingu terytorialnego w miastach województwa pomorskiego.

Raport przedstawia w sposób bezpośredni i trwały wkład w rozwiązanie problemu zdefiniowanego jako brak posiadania przez województwo pomorskie silnej i rozpoznawalnej marki.

Sprawozdanie z realizacji w latach 2013-2014 programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2011-2014

Wyniki monitoringu pozwoliły na zdiagnozowanie - zebranie danych na temat podjętych interwencji związanych z poprawą stanu obiektów zabytkowych i nadaniem im nowych funkcji, których zły stan zachowania został zdiagnozowany w RPS Pomorska Podróż.

Stan i perspektywa umiędzynarodowienia.

Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu „System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu" odnosi się merytorycznie do zakresu działań wszystkich trzech Pomorskich Sieci Tematycznych oraz stanowi odpowiedź na potrzeby informacyjne departamentów UMWP w kontekście deficytów wiedzy związanych z Regionalnymi Programami Strategicznymi oraz bieżącymi działaniami Samorządu Województwa Pomorskiego związanymi z adaptacyjnością pomorskiej gospodarki i rynku pracy.