Titel
Informacja o postępach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej i zorganizowanych form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w województwie pomorskim.
Stan i perspektywa umiędzynarodowienia.
Sprawozdanie z realizacji w latach 2013-2014 programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2011-2014
Raport z badania społecznego dotyczącego marketingu terytorialnego w miastach województwa pomorskiego.
Raport z badania ankietowego instytucji kultury oraz organizatorów ważniejszych wydarzeń kulturalnych województwa pomorskiego.
Pomorski barometr zawodowy w 2013 r.
Opracowanie metody badania ruchu turystycznego i udziału w kulturze.
Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego POKL wdrażanego w województwie pomorskim.
Monitorowanie lokalnych rynków pracy w województwie pomorskim w 2013 r.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim w 2013 r.
Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego - konwergencja technologiczna.
Diagnoza zasobów ekonomii społecznej w województwie pomorskim.
Diagnoza w zakresie potencjału doradztwa edukacyjno-zawodowego w regionie
Bezrobotni absolwenci szkół wyższych.
Badanie trwałości efektów wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości udzielonego uczestnikom projektów, którzy podjęli działalność gospodarczą.
Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowanych form kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Badanie potencjału infrastruktury współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie pomorskim.
Badanie efektów projektów obejmujących kursy językowe oraz ICT, realizowanych w ramach komponentu regionalnego POKL 2007-2013 w województwie pomorskim.
Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem (aktualizacja opracowania, monitoring zmian).