I moduł: "Moduł Informacyjno - Decyzyjny Wiedza Innowacje Gospodarka (MidWIG) jako narzędzie wspierające rozwój i innowacje w regionie":

BADANIE STUDENTÓW POMORSKICH UCZELNI

HANDEL ZAGRANICZNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

POTENCJAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

KONKURENCYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

II moduł: "Moduł Informacyjno-Decyzyjny Regionalny Barometr Społeczny":

TRENDY ROZWOJU ORAZ OCENA JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

STUDENCI OSTATNIEGO ROKU SZKÓŁ WYŻSZYCH - PRACODAWCY CZY PRACOWNICY?

MAPA POTENCJAŁU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO GMIN WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

OCENA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW REGIONU I ICH POSTRZEGANIE PRZYSZŁOŚCI

  • Kwestionariusz - gospodarstwo domowe
  • Kwestionariusz - indywidualny respondent

ZAGROŻENIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO REGIONU

MAPA ATRAKCYJNOŚCI OSIEDLEŃCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

CZYNNIKI I OGRANICZENIA ROZWOJU MIAST WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

OBSZARY KONCENTRACJI POTENCJAŁÓW I BARIER ROZWOJOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

POTENCJAŁ SPOŁECZNO - EKONOMICZNY JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Prezentowane opracowanie zawierające profile gmin i powiatów województwa pomorskiego ma na celu przybliżenie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.

BADANIE STUDENTÓW POMORSKICH UCZELNI

Absolwent pomorskich uczelni przedsiębiorcą? Jednym z najważniejszych zadań objętych projektem MID WIG było przeprowadzenie badania ankietowego studentów pomorskich uczelni pt. „Potencjał do rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów ostatnich lat studiów województwa pomorskiego". Badanie zostało zrealizowane w ciągu ok. 4 miesięcy, a raport z jego wynikami został zaprezentowany na konferencji 21kwietnia br.

KONKURENCYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Celem raportu jest przedstawienie wstępnej koncepcji badań konkurencyjności województwa pomorskiego na tle pozostałych regionów. Jednocześnie opracowanie zawiera wyniki zastosowania zaproponowanej metodyki.

HANDEL ZAGRANICZNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Przedstawiamy opracowanie poświęcone problematyce eksportu województwa pomorskiego. Zawiera ono wybrane aspekty dotyczące handlu zagranicznego województwa pomorskiego na tle pozostałych województw Polski.

OBSZARY KONCENTRACJI POTENCJAŁÓW I BARIER ROZWOJOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Badanie stanowiło jedno z zadań projektu systemowego „Moduł Informacyjno-Decyzyjny – Regionalny Barometr Społeczny (MID RBS)", zrealizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach PO KL 2007-2013. Przedmiotem badania było określenie obszarów koncentracji potencjałów i barier rozwojowych województwa pomorskiego, a w konsekwencji zidentyfikowanie tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) na tle strategicznych kierunków rozwoju województwa pomorskiego.

CZYNNIKI I OGRANICZENIA ROZWOJU MIAST WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Niniejsze opracowanie pt. „Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego - badanie ciążeń, powiązań, migracji i dostępności komunikacyjnej" stanowi jedno z narzędzi wsparcia procesów zarządzania regionem pomorskim. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu systemowego „Moduł Informacyjno-Decyzyjny - Regionalny Barometr Społeczny (MID RBS)" zrealizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

ZAGROŻENIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO REGIONU

Badanie stanowiło jedno z zadań projektu systemowego „Moduł Informacyjno-Decyzyjny – Regionalny Barometr Społeczny (MID RBS)", zrealizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach PO KL 2007-2013. Celem badania była identyfikacja i zdiagnozowanie kluczowych zagrożeń rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego oraz analiza peryferyzacji gmin.