Hermin

HERMIN 1

Modelling EU accession and Structural Fund impacts using the new Polish HERMIN model (plik pdf)

 

HERMIN 2

Raport nr 1 - Modyfikacja i uaktualnienie wersji modelu HERMIN dla Polski (plik pdf)

Raport nr 2 - Dezagragacja sektora przemysłowego w modelu HERMIN (plik pdf)

Raport nr 3 - Metodologia wykonania średniookresowej prognozy dla polskiej gospodarki (plik pdf)

Raport nr 4 - Wstępny model dla polskich regionów (plik pdf)

 

HERMIN 3

Raport nr 1 - Zdezagragowany sektor rolny (plik pdf)

Raport nr 2 - Zdezagragowany sektor przemysłowy (plik pdf)

Raport nr 3 - Zdezagregowana baza danych krajowych modelu dla Polski (plik pdf)

Raport nr 4 - Podręcznik korzystania z udoskonalonego modelu HERMIN (plik pdf)

 

HERMIN 4

Raport zbiorczy - Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN (plik pdf)

Raport zbiorczy - Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN (plik pdf)

 

HERMIN 5

Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki (plik pdf)

Raport - Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN (plik pdf)