Hermin

Hermin to model makroekonomiczny służący do modelowania efektu wywieranego przez fundusze strukturalne na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w krajach akcesyjnych.

Obecny model zbudowany przez dr Johna Bradleya z Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych w Dublinie (The Economic and Social Research Institute - ESRI) do modelowania gospodarki irlandzkiej.

Konstrukcja modelu umożliwia również ewaluację wpływu funduszy pomocowych Unii Europejskiej na procesy gospodarcze, w związku z tym model HERMIN od połowy lat 90-tych XX wieku jest stosowany do oceny efektu makroekonomicznego wykorzystania tych środków w wielu krajach, zarówno członkowskich, jak i kandydujących do UE (latach 1992-96 zastosowano go w Grecji, Portugalii i Hiszpanii, następnie w ramach programu ACE-PHARE w latach 1997-99 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - Czechy, Rumunia, Słowenia).

W Polsce adaptacja modelu HERMIN na poziomie krajowym i regionalnym została dokonana przez zespół Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (WARR) pod kierownictwem prof. J. Zaleskiego i we współpracy z dr J. Bradleyem.

Do oceny wpływu makroekonomicznego funduszy strukturalnych UE na gospodarkę Polski model HERMIN jest wykorzystywany od 2002 r., najpierw w ramach oceny ex-ante Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006, a następnie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013. Od 2006 r. są przeprowadzane analizy wpływu funduszy UE również na gospodarki polskich województw.

Od czasu dokonania pierwotnej adaptacji, model HERMIN dla polskiej gospodarki jest stale udoskonalany, rozbudowywany i uszczegóławiany w ramach kolejnych projektów.

Projekt realizowany w latach 2004-2005 na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy zakończył się przygotowaniem (we współpracy z ekspertami z Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu) powiązanych ze zmodyfikowanym modelem krajowym 16 modeli regionalnych HERMIN dla polskich województw (projekt HERMIN-3 pn. "Modyfikacja modelu ekonometrycznego HERMIN do oceny wpływu funduszy strukturalnych na polską gospodarkę oraz przygotowanie modelu dla polskich regionów (województw)". W ramach projektu powstała również rozbudowana baza danych, która umożliwia dokonywanie szczegółowych analiz porównawczych pomiędzy regionami.

Opracowane przez zespół WARR modele regionalne są pierwszymi makromodelami gospodarek polskich województw i umożliwiają m.in przygotowywanie prognoz rozwoju gospodarczego regionów jako uzupełnienie zagregowanych prognoz krajowych.
 
W grudniu 2006 r., w ramach oceny ex ante zostały  przygotowane oceny wpływu makroekonomicznego realizacji dokumentów programowych na okres 2007-2013 przy pomocy modelu krajowego i modeli regionalnych HERMIN. Przeprowadzono za pomocą modelu krajowego oceny wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz  programów operacyjnych na lata 2007-2013: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka na gospodarkę kraju i gospodarki poszczególnych województw. Dodatkowo opracowano odrębny model dla Polski Wschodniej, za pomocą którego wykonano niezbędne rachunki symulacyjne określające wpływ PO Rozwój Polski Wschodniej na ten region.
 
Model HERMIN w swojej obecnej  wersji składa się z czterech sektorów:
  • przemysłowego
  • usług rynkowych
  • rolnictwa
  • usług publicznych (nierynkowych)

Struktura modelu jest trójdzielna i składa się z następujących bloków:

  • strona zasilania (podażowa)
  • strona absorpcji
  • strona dystrybucji dochodów

Baza HERMIN znajdująca się w Banku Danych Lokalnych powstała we współpracy GUS z zespołem WARR i służy do aktualizacji i rewizji danych statystycznych wykorzystywanych przez modele regionalne HERMIN.

Hermin - raporty

HERMIN 1

Modelling EU accession and Structural Fund impacts using the new Polish HERMIN model (plik pdf)

 

HERMIN 2

Raport nr 1 - Modyfikacja i uaktualnienie wersji modelu HERMIN dla Polski (plik pdf)

Raport nr 2 - Dezagragacja sektora przemysłowego w modelu HERMIN (plik pdf)

Raport nr 3 - Metodologia wykonania średniookresowej prognozy dla polskiej gospodarki (plik pdf)

Raport nr 4 - Wstępny model dla polskich regionów (plik pdf)

 

HERMIN 3

Raport nr 1 - Zdezagragowany sektor rolny (plik pdf)

Raport nr 2 - Zdezagragowany sektor przemysłowy (plik pdf)

Raport nr 3 - Zdezagregowana baza danych krajowych modelu dla Polski (plik pdf)

Raport nr 4 - Podręcznik korzystania z udoskonalonego modelu HERMIN (plik pdf)

 

HERMIN 4

Raport zbiorczy - Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN (plik pdf)

Raport zbiorczy - Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN (plik pdf)

 

HERMIN 5

Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki (plik pdf)

Raport - Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN (plik pdf)