Województwo pomorskie usytuowane jest w północnej części Polski i zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km2 (niecałe 6% obszaru kraju). Graniczy z województwem warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Posiada również 1 km granicę z Rosją oraz 246 km granicy morskiej.

Województwo podzielone zostało pod względem administracyjnym na 16 powiatów ziemskich, 4 powiaty grodzkie i 123 gminy (w tym 42 miasta). Spośród powiatów ziemskich największy obszar zajmuje powiat słupski i bytowski, a najmniejszy - malborski i pucki.

 

Podstawowe dane statystyczne dla województwa pomorskiego:

Ludność:

Liczba ludności (stan 31.12.2014 r.)

2 302 077

Największa/najmniejsza liczba ludności (stan 31.12.2014 r.)

Gdańsk (461,5 tys.) / powiat nowodworski (36,3 tys.)

Przyrost naturalny na 1000 ludności (stan 31.12.2014 r.)

2,0 (1 miejsce w kraju)

Rynek pracy:

Ludność aktywna zawodowo w wieku produkcyjnym (w 2014 r.)

956 tys.

Współczynnik aktywności zawodowej (w 2014 r.) *

55,7% (7 miejsce w kraju)

Wskaźnik zatrudnienia (w 2014 r.) *

50,9% (4 miejsce w kraju)

Stopa bezrobocia (stan 31.12.2015 r.)

9,0%

Najniższa/najwyższa stopa bezrobocie  (stan 31.12.2015 r.)

Sopot (3,3%) / powiat nowodworski (24,0%)

* dotyczy osób w wieku powyżej 15 roku życia

Gospodarka:

PKB (w 2013 r.)

5,8% (7 miejsce w kraju)

PKB per capita (w 2013 r.)

96,7% (5 miejsce w kraju)

Wartość eksportu per capita (w 2014 r.)

22,6 tys. zł (2 miejsce w kraju)

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej (w 2014 r.)

276 tys. (6 miejsce w kraju)

Liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego

4 678 (7 miejsce w kraju)

 

Badania i Raporty - 2014 r.

Analiza potencjału kadry pedagogicznej województwa pomorskiego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.

$image_alt

Badanie obejmowało analizę obowiązujacych w chwili obecnej programów kształcenia nauczycieli pod kątem ich przygotowania do pracy w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz diagnozę luk kompetencyjnych aktualnie pracującej kadry pedagogicznej utrudniających efektywne wdrażanie programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Celem badania było zdiagnozowanie potencjału kadry pedagogicznej oraz luk kompetencyjnych utrudniajacych nauczycielom prowadzenie efektywnego kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i dzieci objętych edukacją przedszkolną. Problem ten istotnie utrudnia  wdrażanie wszelkich działań nakierowanych na rzeczywstą poprawę jakości pracy szkół i przedszkoli w tym obszarze. Dobre zaplanowanie doskonalenia zawodwego nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wymaga poznania przyczyn trudności w skutecznym realizowaniu założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedszkoli i wszystkich typów szkół dla dzieci i mlodzieży.

 

Link: Analiza potencjału kadry pedagogicznej województwa pomorskiego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

view szablon artykułu

Najczęściej czytane