Województwo pomorskie usytuowane jest w północnej części Polski i zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km2 (niecałe 6% obszaru kraju). Graniczy z województwem warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Posiada również 1 km granicę z Rosją oraz 246 km granicy morskiej.

Województwo podzielone zostało pod względem administracyjnym na 16 powiatów ziemskich, 4 powiaty grodzkie i 123 gminy (w tym 42 miasta). Spośród powiatów ziemskich największy obszar zajmuje powiat słupski i bytowski, a najmniejszy - malborski i pucki.

 

Podstawowe dane statystyczne dla województwa pomorskiego:

Ludność:

Liczba ludności (stan 31.12.2014 r.)

2 302 077

Największa/najmniejsza liczba ludności (stan 31.12.2014 r.)

Gdańsk (461,5 tys.) / powiat nowodworski (36,3 tys.)

Przyrost naturalny na 1000 ludności (stan 31.12.2014 r.)

2,0 (1 miejsce w kraju)

Rynek pracy:

Ludność aktywna zawodowo w wieku produkcyjnym (w 2014 r.)

956 tys.

Współczynnik aktywności zawodowej (w 2014 r.) *

55,7% (7 miejsce w kraju)

Wskaźnik zatrudnienia (w 2014 r.) *

50,9% (4 miejsce w kraju)

Stopa bezrobocia (stan 31.12.2015 r.)

9,0%

Najniższa/najwyższa stopa bezrobocie  (stan 31.12.2015 r.)

Sopot (3,3%) / powiat nowodworski (24,0%)

* dotyczy osób w wieku powyżej 15 roku życia

Gospodarka:

PKB (w 2013 r.)

5,8% (7 miejsce w kraju)

PKB per capita (w 2013 r.)

96,7% (5 miejsce w kraju)

Wartość eksportu per capita (w 2014 r.)

22,6 tys. zł (2 miejsce w kraju)

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej (w 2014 r.)

276 tys. (6 miejsce w kraju)

Liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego

4 678 (7 miejsce w kraju)

 

Badania i Raporty - 2014 r.

Badanie efektów projektów obejmujących kursy językowe oraz ICT, realizowanych w ramach komponentu regionalnego POKL 2007-2013 w województwie pomorskim.

Potrzeba na realizację niniejszego badania wynikła z konieczności oceny efektywności wydatkowania środków publicznych w zakresie podnoszenia umiejętności, kwalilfikacji i kompetencji językowych i komputerowych uczestników projektów EFS (komponent regionalny PO KL dla Województwa Pomorskiego), a także trafności, skuteczności, użytecznosci i trwałości udzielonego wsparcia.

Badanie potencjału infrastruktury współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie pomorskim.

Badanie miało charakter pilotażu. Ta forma realizacji miała na celu wstępne przetestowanie narzędzia badawczego, oraz doprecyzowanie logiki opracowania celów badawczych. Innymi słowy celem niniejszego procesu jest sprawdzenie czy przygotowana forma narzędzia badawczego jest w pełni zrozumiała i uzasadniona.

Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowanych form kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Analiza potencjału pomorskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe i placówek kształcenia ustawicznego w ujęciu powiatowym i wojewódzkim.Określenie relacji między szkolnictwem zawodowym i kształceniem ustawicznym a potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców oraz kierunkami rozwoju wyznaczonymi w lokalnych i regionalnych dokumentach strategicznych uwzględniających branże kluczowe dla rozwoju oraz inteligentne specjalizacje (z uwzględnieniem zmian demograficznych oraz uwarunkowań lokalnych).

Najczęściej czytane