Pomorskie Forum Terytorialne

Pomorskie Forum Terytorialne jest niezależnym organem opiniodawczo - konsultacyjnym Zarządu Województwa Pomorskiego w kwestiach dotyczących realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Do podstawowych zadań PFT należy:

  • analiza kluczowych procesów i zjawisk zachodzących w regionie z uwzględnieniem oddziaływania polityk i strategii krajowych i wspólnotowych,
  • analiza postępu realizacji i efektów społeczno – gospodarczych i przestrzennych SRWP i RPS,
  • formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie prowadzenia polityki rozwoju regionu.

 

Obecnie w skład Pomorskiego Forum Terytorialnego wchodzi 24 członków, a wśród nich są reprezentanci największych miast regionu, przedstawiciele gospodarki, sektora pozarządowego oraz największych uczelni regionu.

Skład osobowy Pomorskiego Forum Terytorialnego (.pdf)