Wydawca treści

Diagnoza zasobów ekonomii społecznej w województwie pomorskim.

$image_alt

Diagnoza powstał zewzględu na potrzebę stałego monitorowania sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w celu koordynacji i kierowania działań z tego zakresu.

Województwo pomorskie kreując politykę społeczną od lat wspiera samorządy lokalne oraz
organizacje pozarządowe w powoływaniu i wzmacnianiu podmiotów sfery ekonomii społecznej.
Ich różnorodność oraz lokalizacja determinuje konieczność permanentnego budowania sieci
współpracy i zacieśniania relacji pomiędzy nimi celem zwiększania zatrudnialności
i ograniczania liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Link: Diagnoza zasobów ekonomii społecznej w województwie pomorskim w 2014 r.

view szablon artykułu