PLANY DZIAŁAŃ PSME

Funkcjonowanie Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji (PSME) oparte jest na planach działań przygotowywanych przez Koordynatora Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, opiniowanych przez Zespół Sterujący Strategią i zatwierdzanych przez Zarząd Województwa Pomorskiego.


Powstanie Planu działania PSME wynika z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Plany agregują przedsięwzięcia wynikające z potrzeb informacyjnych związanych z monitorowaniem i ewaluacją polityki rozwoju regionu, ujętej w głównych dokumentach strategicznych i operacyjnych województwa pomorskiego, w tym przede wszystkim:

  • Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030,
  • Regionalnych Programach Strategicznych,
  • Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • oraz w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Dokument pełni istotną funkcję koordynacyjną i informacyjną, ponieważ:

  • identyfikuje obszary tematyczne wymagające badań oraz zakres potrzeb informacyjnych,
  • określa źródła pozyskania danych i informacji (w tym ich ramy czasowe),
  • wskazuje źródła finansowania oraz szacunkowy budżet działań,
  • wskazuje jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań.

Efekty prac powstałych na bazie powyższych planów działań umieszczone są w zakładce BADANIA I RAPORTY z poszczególnych lat.

Plany działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji (z perspektywą na lata następne)