BADANIA I RAPORTY PSME W 2014
Realizacja programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2011-2014

Sprawozdanie z realizacji w latach 2013-2014 programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2011-2014.

fot. Robert Chmielecki

Wyniki monitoringu pozwoliły na zebranie danych na temat interwencji związanych z poprawą stanu obiektów zabytkowych, w tym nadaniem im nowych funkcji. Zły stan zachowania obiektów zabytkowych został zdiagnozowany w RPS Pomorska Podróż.

Wyzwaniem stojącym przed województwem pomorskim do roku 2020 w obszarze atrakcyjności kulturowej i turystycznej było przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego i materialnego. Ważnym aspektem było także określenie liczby odrestaurowanych i poddanych renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym także tych z nowymi funkcjami) objętych dofinansowaniem w ramach wsparcia finansowego ze źródeł samorządu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, mechanizmu norweskiego i innych środków wsparcia publicznego.

Link: Sprawozdanie z realizacji w latach 2013-2014 programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2011-2014.