POMORSKIE FORUM TERYTORIALNE

Pomorskie Forum Terytorialne (PFT) jest niezależnym organem opiniodawczo-konsultacyjnym Zarządu Województwa Pomorskiego w kwestiach dotyczących realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

W celu zapewnienia dyskusji strategicznej o kierunkach rozwoju regionu oraz w celu ustanowienia platformy wymiany informacji i doświadczeń między aktorami polityki regionalnej z terenu województwa, Zarząd Województwa Pomorskiego współpracuje z Pomorskim Forum Terytorialnym.

Podstawowe zadania PFT

Do podstawowych zadań PFT należy przede wszystkim analiza kluczowych procesów i zjawisk zachodzących w regionie z uwzględnieniem oddziaływania polityk i strategii krajowych i wspólnotowych, analiza postępu realizacji i efektów społeczno-gospodarczych i przestrzennych Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (SRWP) i Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) oraz formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie prowadzenia polityki rozwoju regionu.

Członkowie PFT

Członków PFT powołuje Marszałek Województwa, a w razie potrzeby dokonuje zmian składu, zasad i trybu funkcjonowania Forum. Posiedzenia Forum odbywają się co do zasady dwa razy w roku, a za ich organizację odpowiedzialny jest Koordynator Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, tj. Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.