Województwo pomorskie usytuowane jest w północnej części Polski i zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km2 (niecałe 6% obszaru kraju). Graniczy z województwem warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Posiada również 1 km granicę z Rosją oraz 246 km granicy morskiej.

Województwo podzielone zostało pod względem administracyjnym na 16 powiatów ziemskich, 4 powiaty grodzkie i 123 gminy (w tym 42 miasta). Spośród powiatów ziemskich największy obszar zajmuje powiat słupski i bytowski, a najmniejszy - malborski i pucki.

 

Podstawowe dane statystyczne dla województwa pomorskiego:

Ludność:

Liczba ludności (stan 31.12.2014 r.)

2 302 077

Największa/najmniejsza liczba ludności (stan 31.12.2014 r.)

Gdańsk (461,5 tys.) / powiat nowodworski (36,3 tys.)

Przyrost naturalny na 1000 ludności (stan 31.12.2014 r.)

2,0 (1 miejsce w kraju)

Rynek pracy:

Ludność aktywna zawodowo w wieku produkcyjnym (w 2014 r.)

956 tys.

Współczynnik aktywności zawodowej (w 2014 r.) *

55,7% (7 miejsce w kraju)

Wskaźnik zatrudnienia (w 2014 r.) *

50,9% (4 miejsce w kraju)

Stopa bezrobocia (stan 31.12.2015 r.)

9,0%

Najniższa/najwyższa stopa bezrobocie  (stan 31.12.2015 r.)

Sopot (3,3%) / powiat nowodworski (24,0%)

* dotyczy osób w wieku powyżej 15 roku życia

Gospodarka:

PKB (w 2013 r.)

5,8% (7 miejsce w kraju)

PKB per capita (w 2013 r.)

96,7% (5 miejsce w kraju)

Wartość eksportu per capita (w 2014 r.)

22,6 tys. zł (2 miejsce w kraju)

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej (w 2014 r.)

276 tys. (6 miejsce w kraju)

Liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego

4 678 (7 miejsce w kraju)

 

Badania i Raporty - 2014 r.

Analiza potencjału kadry pedagogicznej województwa pomorskiego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.

Badanie obejmowało analizę obowiązujacych w chwili obecnej programów kształcenia nauczycieli pod kątem ich przygotowania do pracy w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz diagnozę luk kompetencyjnych aktualnie pracującej kadry pedagogicznej utrudniających efektywne wdrażanie programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Analiza realizowanych obecnie form współpracy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z pracodawcami.

Opracowanie zawiera analizę realizowanych obecnie form współpracy pracodawców z określonymi typami szkół:

Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem (aktualizacja opracowania, monitoring zmian).

Badanie jest kontynuacją badania przeprowadzonego w tym zakresie w 2011 r. Umożliwiło ono analizę zmian, jakie zachodzą w miastach i obszarach funkcjonalnych w zakresie powiązań funkcjonalnych (migracje, rynek pracy, dojazdy do szkół, transport zbiorowy, dostepność transportowa). Celem głównym badania była weryfikacja i delimitacja funkcjonalnych obszarów miejskich na podstawie istniejących powiązań tych miast z ich otoczeniem.

Najczęściej czytane