Za nami I posiedzenie Pomorskiego Forum Terytorialnego

Za nami I posiedzenie Pomorskiego Forum Terytorialnego

Fot. Jacek Sowa UMWP
29.02.2024
Julia Kuźma
Julia
Kuźma
AUTOR
Julia Kuźma
Julia
Kuźma
29.02.2024

W dniu 28 lutego 2024 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej odsłony Pomorskiego Forum Terytorialnego. Tematem przewodnim spotkania była "Demografia - matka wszystkich wyzwań". Spotkanie otworzył Pan Marszałek Mieczysław Struk, przewodniczący Forum.

Pomorskie Forum Terytorialne jest kluczowym organem opiniodawczo-konsultacyjnym Zarządu Województwa Pomorskiego w kwestiach dotyczących realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Forum składa się z członków Rady Strategii oraz doradców strategicznych.

Zostało powołane w celu stymulowania debaty na temat najważniejszych wyzwań rozwojowych regionu z perspektywy różnych środowisk – nauki, biznesu, sektora pozarządowego oraz administracji publicznej. Podstawowym zadaniem gremium jest ocena postępu realizacji Strategii oraz proponowanie ewentualnych zmian w jej zapisach lub narzędziach realizacji.

–  Ze względu na dotychczasowe zaangażowanie i pełnione funkcje poprosiłem o udział w spotkaniach w charakterze członków Rady Strategii przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych oraz badawczych i rozwojowych – podkreślał marszałek Mieczysław Struk. – Drugą grupę członków Forum stanowią doradcy strategiczni, których zaprosiłem z uwagi na posiadaną szczególną wiedzę i doświadczenie w kwestiach istotnych z puntu widzenia procesów rozwoju regionalnego.


Na spotkanie zaproszeni zostali eksperci, którzy podzielili się swoją wiedzą na temat różnych aspektów demograficznych.

Spotkanie otworzyło wystąpienie Pana Jakuba Pietruszewskiego, dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, który przedstawił prognozę demograficzną dla województwa pomorskiego do 2050 roku oraz wynikające z niej rekomendacje dla polityk publicznych.

Komentarz do prognozy przedstawił Pan prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i Prezes Instytutu Kaszubskiego.

Po przerwie odniesiono się do krajowej perspektywy zmian demograficznych, którą przedstawił Pan prof. dr hab. Paweł Strzelecki, zastępca dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Na zakończenie wysłuchano komentarza z perspektywy procesów globalnych autorstwa Pana Jana Marii Szomburga, prezesa zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Prezentacje z posiedzenia PFT (do pobrania)