Ogólne informacje o PSME

PSME skupia wiedzę o regionie poprzez integrowanie i koordynowanie działań monitoringowych i ewaluacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz poprzez współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w rozwój województwa.

Filary PSME

PSME opiera się na dwóch filarach:
(1) dotyczących realizacji Strategią Rozwoju Województwa
(2) dotyczących innych czynników wpływających na rozwój regionu, niebędących rezultatem bezpośredniego oddziaływania polityki prowadzonej przez SWP

Cele PSME

Cel główny

Efektywne wsparcie procesu decyzyjnego związanego z planowaniem i wykorzystaniem zasobów (głównie finansowych) kierowanych na realizację Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, w tym Regionalnych Programów Strategicznych.

Cele szczegółowe

Poprawa koordynacji działań i wydatków rozwojowych realizowanych przez podmioty zaangażowane w proces realizacji SRWP.

Ukierunkowanie prowadzonych w regionie badań na wnioski i rekomendacje istotne dla kształtu polityki rozwoju.

Zapewnienie regularnego, rzetelnego i użytecznego zestawu informacji o kluczowych zjawiskach społeczno-gospodarczych w regionie w ujęciu tematycznym i terytorialnym.

Budowa sieci współpracy kluczowych partnerów regionalnych poprzez ogniskowanie debaty publicznej wokół potencjałów i wyzwań rozwojowych regionu w perspektywie wieloletniej.

Zasady funkcjonowania PSME

 1. Kaskadowe podejście i regularność w przekazywaniu informacji.
 2. Kompatybilność zasobów informacyjnych gromadzonych w bazach.
 3. Trwałe angażowanie kluczowych instytucji regionalnych.
 4. Otwarty dostęp do efektów prowadzonych działań dla wszystkich zainteresowanych.
 5. Zapewnienie optymalnych zasobów osobowych, organizacyjnych i finansowych.
 6. Różnorodność i rzetelność źródeł oraz metod pozyskiwania informacji.
 7. Maksymalne wykorzystanie danych z monitoringu w procesie ewaluacji polityki rozwoju.
 8. Identyfikacja i skuteczna realizacja kluczowych rekomendacji dla prowadzenia polityki rozwoju.

Za organizację i funkcjonowanie PSME odpowiada Koordynator Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

Zakres działania PSME

 1. Obserwacja działań prowadzonych na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz ich efektów w oparciu o miary sukcesu, w tym wskaźniki i zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego przypisane celom Strategii.
 2. Ocena postępów i efektów realizacji Regionalnych Programów Strategicznych.
 3. Analiza wielkości i struktury strumienia wydatków publicznych, w tym Samorządu Województwa Pomorskiego, kierowanych bezpośrednio na przedsięwzięcia związane z realizacją celów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.
 4. Analiza zmian w sferze społeczno-gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są związane z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.
 5. Identyfikacja nowych uwarunkowań związanych z realizacją celów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz formułowanie rekomendacji w odpowiedzi na te uwarunkowania.
 6. Ocena efektów wspólnotowych, krajowych i regionalnych polityk publicznych realizowanych w regionie.
 7. Formułowanie prognoz i scenariuszy rozwoju regionu.
 8. Koordynacja procesu wdrażania rekomendacji formułowanych na podstawie prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego badań (zwłaszcza ewaluacyjnych).
 9. Udział w projektach (wspólnych z innymi partnerami lub własnych), w tym współfinansowanych ze środków UE.

Czynniki sukcesu PSME

Sprawne funkcjonowanie PSME będzie możliwe pod następującymi warunkami:

 • Efektywne działanie systemu pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania oraz analizy danych statystycznych i pozastatystycznych.
 • Integracja systemów informatycznych funkcjonujących w ramach UMWP.
 • Integracja bazy informacyjnej (z wykorzystaniem m.in. informacji GUS, administracji rządowej, gestorów infrastruktury itp.) z Systemem Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego za pomocą narzędzi GIS; w odniesieniu do procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych i przestrzennych na poziomie województwa, podregionów, powiatów i gmin.
 • Zestandaryzowana ewidencja rzeczowa, finansowa i przestrzenna podejmowanych przedsięwzięć, w tym inwestycyjnych, wdrażanych w związku z realizacją SRWP.
 • Powiązanie monitoringu realizacji SRWP z budżetem SWP.
 • Sprawne zarządzanie wynikami monitoringu i ewaluacji RPS (w tym RPO WP, jako jednego z najważniejszych narzędzi realizacji RPS) oraz PZPWP.
 • Stała współpraca z kluczowymi partnerami uczestniczącymi w realizacji SRWP (w tym m.in. z samorządami terytorialnymi, partnerami społeczno-gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i in.), a także z ekspertami.
 • Efektywna współpraca z administracją rządową w celu wymiany informacji dotyczących polityk prowadzonych z poziomu centralnego.
 • Zapewnienie ogólnodostępnego charakteru informacji, danych, raportów i analiz oraz ich rozpowszechnianie; m.in. poprzez utrzymanie i aktualizację strony internetowej, w tym zapewnienie odpowiednich standardów danych i informacji umożliwiających ich łatwe wykorzystanie.
 • Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych niezbędnych do realizacji zadań PSME (wynikających z planów działań PSME) związanych m.in. z organizacją lub udziałem w regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektach (w tym konferencjach, spotkaniach itp.) służących rozwijaniu współpracy, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.