Wydawca treści

Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego POKL wdrażanego w województwie pomorskim.

$image_alt

Badanie zostało zgłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku do Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych na lata 2014-2015 będącego elementem Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL. Wyniki badań wskażą jak należy realizować wsparcie w przyszłym okresie programowania 2014-2020 , aby poprawić skuteczność i dostępność poradnictwa zawodowego w województwie pomorskim. Pozwolą one również wesprzeć podejmowanie działań wynikających ze zobowiązania zawartego w Strategii Województwa Pomorskiego 2020 jakim jest wdrożenie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego.

Badanie ma określić/ocenić:

  1. Czy uczestnicy projektów mają świadomość, że byli objęci usługą poradnictwa zawodowego. Zbadanie powodów ewentualnego braku wiedzy o uczestniczeniu w procesie doradczym.
  2. Sposób realizacji  usług poradnictwa zawodowego w projektach systemowych i konkursowych. Ustalenie ewentualnych różnic i ich przyczyn.
  3. Ocena usług poradnictwa zawodowego:
    • zbadanie dopasowania zakresu (tematyki) i formy usług do potrzeb uczestników,
    • zbadanie jak usługa jest oceniana przez różne kategorie osób nią objętych.
  4. Ocena przydatności poradnictwa zawodowego w kontekście osiągania założonych w projektach celów.

 

Link: Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego POKL wdrażanego w województwie pomorskim.

view szablon artykułu