Wydawca treści

Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem (aktualizacja opracowania, monitoring zmian).

$image_alt

Badanie jest kontynuacją badania przeprowadzonego w tym zakresie w 2011 r. Umożliwiło ono analizę zmian, jakie zachodzą w miastach i obszarach funkcjonalnych w zakresie powiązań funkcjonalnych (migracje, rynek pracy, dojazdy do szkół, transport zbiorowy, dostepność transportowa). Celem głównym badania była weryfikacja i delimitacja funkcjonalnych obszarów miejskich na podstawie istniejących powiązań tych miast z ich otoczeniem.

Cele szczegółowe:
- określenie poziomu dostępności przestrzennej i czasowej do usług publicznych;
- rozpoznanie skali zjawiska suburbanizacji;
- rozpoznanie skali zjawiska migracji codziennej związanej z dojazdami do pracy oraz siły oddziaływania poszczególnych ośrodków w tym zakresie;
- pozyskanie materiału analitycznego dotyczącego efektywności powiązań komunikacją publiczną w relacjach pomiędzy ośrodkami miejskimi oraz pomiędzy nimi a ich otoczeniem (m.in. na potrzeby sporządzania planu rozwoju transportu publicznego).

 

Link: Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem

view szablon artykułu