Wydawca treści

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim w 2013 r.

$image_alt

Realizacja działania wynikła z obowiązków nałożonych Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i odbywała się w oparciu o metodologię MPiPS. Dodatkowo monitoring uzupełniony został o wyniki badania ofert pracy publikowanych dla województwa pomorskiego na rekrutacyjnych portalach internetowych oraz o analizę informacji o działalności agencji zatrudnienia.

Zakres tematyczny opracowania:

  • dane systemu statystyczno-sprawozdawczego o rynku pracy oraz dane GUS dotyczące badania popytu na pracę;
  • dane z Systemu Informacji Oświatowej MEN o absowentach szkół ponadgimnazjalnych;
  • dane o absolwentach szkół wyższych na podstawie badania GUS (S-10);
  • wyniki badań własnych WUP z monitoringu ofert pracy zamieszczanych na wybranych portalach internetowych;
  • sprawozdania z działalności agencji zatrudnienia;
  • raporty powiatowych urzędów pracy z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

 

Link: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2013

view szablon artykułu