Wydawca treści

Badanie trwałości efektów wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości udzielonego uczestnikom projektów, którzy podjęli działalność gospodarczą.

$image_alt

Potrzeba realizacji niniejszego badania wynikała z konieczności oceny efektywności wydatkowania środków publicznych w zakresie promocji i rozwoju przedsiębiorczości w ramach projektów EFS (Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2 wdrażane przez IP) w Województwie Pomorskim, a także trafności, skuteczności, użytecznosci i trwałości udzielonego wsparcia.

Celem była ocena efektywności, trafności, trwałości, użyteczności i skuteczności wsparcia w postaci dotacji na rozpoczęcie działaności gospodarczej wspołfinansowanych ze środków EFS w ramach komponentu regionalnego PO KL dla Województwa Pomorskiego oraz poprawie udzielanego wsparcia we wskazanych powyżej aspektach w perspektywie 2014 - 2020.

Badanie objeło zakresem projekty zrealizowane w województwie pomorskim do dnia 31.12.2013 r. w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 POKL, przewidujące wsparcie w formie jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Skupiono się na aspektach przeżywalności tych przedsiębiorstw, oraz ich zdolności do dalszego generowania miejsc pracy.

 

Link: Badanie trwałości efektów wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości udzielonego uczestnikom projektów, którzy podjęli działalność gospodarczą w ramach Poddziałania 6.1.3, Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 POKL 2007-2013 w województwie pomorskim.

view szablon artykułu