O REGIONIE

2011:


 • Trójmiejski Obszar Metropolitalny 2009. 2011 (plik pdf)

2010:


 • Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie pomorskim w latach 2005-2009. 2010 (plik pdf)

2007:


 • Sukces regionów. Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2007 (plik pdf)

2006:


 •  Czas na metropolię z prawdziwego zdarzenia? Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2006 (plik pdf)
 • Memorandum Metropolii Pomorskiej. Gdańska Akademia Bankowa. 2006 (plik pdf)
 • Sukces rozwojowy polskich województw. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2006 (plik pdf)

2000:


 • Regiony Polski. Województwo Pomorskie. Profile regionalne. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2000 (plik pdf)

SPOŁECZEŃSTWO

2012:


 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w wojeództwie pomorskim w 2011 roku, cz. I, WUP w Gdańsku, Gdańsk, 2012 (plik pdf)
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w wojeództwie pomorskim w 2011 roku, cz. II, WUP w Gdańsku, Gdańsk, 2012 (plik pdf)
 • Aktywność zawodowa Polaków, PARP, Warszawa, 2012 (plik pdf)
 • Kogo chcą zatrudniać pracodawcy? Potrzeby zatrudnieniowe pracodawców i wymagania kompetencyjne wobec poszukiwanych pracowników, PARP, Warszawa, 2012 (plik pdf)
 • Pracodawcy o rynku pracy, PARP, Warszawa, 2012 (plik pdf

2011:


 • Raport o rozwoju społecznym 2011, Zrównoważony rozwój i równość: lepsza przyszłość dla wszystkich, UNDP, 2011 (plik pdf
 • Polki i Polacy na rynku pracy, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)
 • Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)
 • Bezrobotni - niewykorzystywane zasoby polskiej gospodarki, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)
 • Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)

2010:


 • Trendy rozwoju oraz ocena jakości kapitału ludzkiego w województwie pomorskim (plik pdf)
 • Mapa potencjału społeczno - ekonmicznego gmin województwa pomorskiego (plik pdf)

  

2009:


 • Analiza regionalnego rynku pracy. Podręcznik prognozowania, Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice, 2009 (plik pdf)

2008:


 • Pomorska mapa zawodów i umiejętności przyszłości. Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. 2008 (plik pdf)   

2007:


 • Alternatywny model życia. Badanie przyczyn niepodejmowania zatrudnienia przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. 2007 (plik pdf)
 • Pomorski rynek pracy. Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2007 (plik pdf)

2006:


 • W stronę pomorskiej wspólnoty obywatelskiej. Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2006 (plik pdf)

2005:


 • Pomorze pracy. Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2005 (plik pdf)

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE


 • Tendencje na rynku pracy województwa pomorskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 2007 (plik ppt)

EDUKACJA

2012:


 • Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, PARP, UJ, 2012 (plik pdf)
 • Kształcenie po szkole, PARP, UJ, 2012 (plik pdf)

 2011:


 • Pomorski Barometr Zawodowy, Raport Końcowy 2011, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 2011 (plik pdf)
 • Kogo kształcą polskie szkoły? PARP, UJ, 2011 (plik pdf
 • Kto nas kształci po zakończeniu szkoły?, PARP, UJ, 2011 (plik pdf)
 • Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce, MEN, 2011 (plik pdf
 •  Studenci - przyszła kardy polskiej gospodarki, PARP, UJ, Warszawa, 2011 (plik pdf)

2010:


 • Studenci ostatniego roku szkół wyższych - pracodawcy czy pracownicy? Raport z badań ilościowych (plik pdf
 • Edukacja małych dzieci, standardy, bariery, szanse, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, 2010 (plik pdf
 • Gdzie, kiedy i jak edukować? PPG 4/2010, IBnGR, Gdańsk, 2010 (plik pdf)

2009:


 • Raport końcowy w ramach projektu Formalne kształcenie dorosłych a potrzeby lokalnego rynku pracy – model dialogu, IBnGR-GAB, 2009 (plik pdf)
 • Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, Ernst&Young, IBnGR, Warszawa, 2009 (plik pdf)
 • Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikających z dokumentów definiujących strategie szkolnictwa wyższego na świecie, Ernst&Young, IBnGR, Warszawa, 2009 (plik pdf)

2008:


 • Absolwent pomorskiej uczelni przedsiębiorcą?  Raport z badań ilościowych studentów ostatnich lat uczelni wyższych województwa pomorskiego, 2008 (plik pdf)

2007:


 • Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego. Raport z badania mieszkańców i firm, PBS DGA, 2007 (plik pdf)
 • Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego. Najważniejsze wyniki badania wśród mieszkańców województwa pomorskiego - cz.1, PBS DGA, 2007 (plik pdf)
 • Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego. Najważniejsze wyniki badania wśród firm województwa pomorskiego - cz.2, PBS DGA, 2007 (plik pdf)

2005:


 • Pomorze wiedzy i kompetencji czyli jaka oświata i edukacja, Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2005 (plik pdf

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE


 • Czy przedsiębiorczości można nauczyć się w szkole? Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (plik ppt)
 • Jak nauczać przedsiębiroczości studentów? Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (plik ppt)
 • Wyzwania w zakresie przedsiębiorczości w społeczeństwie opartym na wiedzy. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (plik ppt)
 • Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów (plik pdf)
 • Budowanie europejskiej przedsiębioroczości w ramach międzykulturowego uczenia się w sieciach uniwersytetów. COEUR Business Creativity (plik ppt)

GOSPODARKA

2012:


 • Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012, PARP, Warszawa, 2012 (plik pdf)
 • Tworzenie wartości w klastrze, PARP, Warszawa, 2012 (plik pdf)
 • Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku, PARP, Warszawa, 2012 (plik pdf)

2011:


 • System Inteligencji Regionalnej jako odpowiedź na wyzwania przyszłości, Raport podsumowujący III etap badania pt. „Stan obecny i prognoza zmian oraz kierunków rozwoju gospodarki i rynku pracy w województwie pomorskim" zawierający wnioski i rekomendacje, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 2011 (plik pdf
 • Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, Szczecin, 2011 (plik pdf)
 • Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)
 • Innowacje w klastrach. Jak chronić własność intelektualną? PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)
 • Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)
 • Polityki klastrowe w Europie - przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)

2010:


 • Mapa potencjału społeczno - ekonomicznego gmin województwa pomorskiego (plik pdf)
 • Czynniki i mechanizmy zmiany gospodarki i rynku pracy województwa pomorskiego do 2020 roku. Raport podsumowujący I etap badania pt.: „Stan obecny i prognoza zmian oraz kierunków rozwoju gospodarki i rynku pracy w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 2010 (plik pdf)
 • Prognozy i scenariusze do 2020, Raport podsumowujący II etap badania pt.: „Stan obecny i prognoza zmian oraz kierunków rozwoju gospodarki i rynku pracy w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 2010 (plik pdf)
 • Benchmarking klastrów w Polsce - 2010, raport z badań, PARP, Warszawa, 2010 (plik pdf)
 • Globalne usługi biznesowe – szansa na dobre inwestycje, PPG 2/2010, IBnGR, Gdańsk (plik pdf)

2009:


 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów - analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności, MRR, IBS, Warszawa, 2009 (plik pdf
 • Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa, 2009 (plik pdf)

2008:


 • Klastry - recepta na sukces Pomorza! Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2008 (plik pdf)  
 • Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, Center for Strategy and Competitiveness, PARP, Sztokholm, Warszawa, 2008 (plik pdf)
 • Identyfikacja potencjalnych klastrów na bazie analizy struktury gospodarki województwa pomorskiego. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2008 (plik pdf)
 • Pomorska mapa zawodów i umiejętności przyszłości. Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. 2008 (plik pdf
 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na gospodarkę Polski w okresie 2004 - I połowa 2007. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2008 (plik pdf)
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2008 (plik pdf)

2007:


 • Lokalne bieguny wzrostu. Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2007 (plik pdf)
 • Pomorska przestrzeń. Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2007 (plik pdf)
 • Pomorskie klastry. Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2007 (plik pdf)
 • Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w województwie pomorskim i wykorzystanie funduszy strukturalnych. (Skrót raportu). Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2007 (plik pdf)
 • Raport sektorowy. Przemysł stoczniowy. Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. 2007 (plik pdf)
 • Raport sektorowy. Budownictwo. Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. 2007 (plik pdf)
 • Raport sektorowy. Turystyka. Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. 2007 (plik pdf)


2006:


 • Pomorski rynek finansowy. Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2006 (plik pdf)

2005:


 • Struktura ruchu turystycznego w województwie pomorskim. Centrum Badania Opinii Społecznej. 2005 (plik pdf)

2004:


 • Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. 2004 (plik pdf)

2003:


 • Profil wrażliwości gospodarki regionalnej na integrację z Unią Europejską. Województwo Pomorskie. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2003 (plik pdf)

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE


 

 • Zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych a fundusze strukturalne. Wojciech Misiąg. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (plik pdf)
 • Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2008 (plik pdf)
 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na gospodarkę Polski w okresie 2004 - I połowa 2007. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2008 (plik pdf)
 • Realizacja w 2007 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2008 (plik ppt)

WIEDZA, INNOWACJE, NOWE TECHNOLOGIE

2011:


 • Analiza programów studiów na uczelniach wyższych regionu, w zakresie kształtowania proinnowacyjnych postaw, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 2011 (plik pdf)
 • Ocena komercyjnych ofert i osiągnięć wdrożeniowych regionalnych instytucji B+R wraz z identyfikacją obszarów działalności B+R do zagospodarowania, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 2011 (plik pdf)
 • Budowa skutecznego otoczenia innowacyjnego biznesu, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)
 • Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)

2010:


 • Zarządzanie własności intelektualną w przedsiębiorstwach i na uczelni, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 2010 (plik pdf)
 • Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa, 2010 (plik pdf)
 • System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa, 2010 (plik pdf)
 • Transfer wiedzy w praktyce – rozwiązania w Finlandii i w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2010 (plik pdf)
 • Przewodnik Komercjalizacja wyników B+R dla praktyków, MNiSW, Warszawa, 2010 (plik pdf)
 • Ochrona własności intelektualnej w pigułce, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowice, 2010 (plik pdf)

 2009:


 • Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2009 (plik pdf)
 • Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 2009 (plik pdf

2008:


 • Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim– ocena dystansu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, 2008 (plik pdf)
 • Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce, PARP. Warszawa, 2008 (plik pdf)
 • Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty. Raport, PARP, Warszawa, 2008 (plik pdf)
 • Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, PARP. Warszawa, 2008 (plik pdf

2007:


 • Przegląd i ocena przydatności baz danych zawierających informacje na temat innowacyjnych przedsiębiorstw, innowacyjnych technologii, usług i produktów. CASE-Doradcy dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2007 (plik pdf).
  Aneks A (plik pdf). Aneks B (plik pdf). Aneks C (plik pdf).
  Aneks D (plik pdf). Aneks E (plik pdf)

2006:


 • Innowacyjne Pomorze.  Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2006 (plik pdf)
 • Firmowi użytkownicy internetu w województwie pomorskim. Raport z badań przeprowadzonych w 2005 r. Instytut Łączności. 2006 (plik pdf)
 • Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Tom I. 2006 (plik pdf)
 • Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Tom II. 2006 (plik pdf)
 • Własność intelektualna. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Tom III. 2006 (plik pdf)
 • Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 2006 (plik pdf)

2005:


 • Ośrodki innowacji w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Stowarzyszenie organizatorów ośrodków innowacji w Polsce. 2005 (plik pdf)
 • Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 2005 (plik pdf)
 • Technostarterzy - dlaczego i jak? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 2005 (plik pdf)

2004:


 • Stopień informatyzacji urzędów w Polsce.  Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. 2004 (plik pdf)
 • Regionalna strategia innowacji dla województwa pomorskiego (RIS-WP). 2004 (plik pdf)
 • Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych icentrów transferu technologii w Polsce. Raport końcowy z badań. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2004 (plik pdf)

2003:


 • Informacja o stanie nauki w Polsce. Minister Nauki. 2003 (plik pdf)

2001:


 •  Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Ipsos - Demoskop. 2001 (plik pdf)

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

2011


 • Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)
 • Metody inkubacji projektów biznesowych, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)
 • Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)
 • Organizacja i zarządzanie działalnością inkubatorów technologicznych, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)
 • Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)
 • Raport o stanie sektora małych średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa, 2011 (plik pdf)

2010


 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008 – 2009, PARP. Warszawa, 2010 (plik pdf)
 • Sektor MSP na Pomorzu w warunkach pogorszenia koniunktury, Agencja Rozwoju Pomorza S.A, Gdańsk, 2010 (plik pdf)
 • Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 – 2009, Agencja Rozwoju Pomorza S.A, Gdańsk, 2010 (plik pdf)
 • Rynek usług doradczych w województwie pomorskim, Agencja Rozwoju Pomorza S.A, Gdańsk, 2010 (plik pdf)

2009


 • Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2009 (plik pdf)
 • Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Raport z badania, PARP. Warszawa, 2009 (plik pdf)

2008


 • Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II. 2008 (plik pdf
 • Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Zeszyt tematyczny Rozwój przedsiębiorczości w projektach współpracy europejskiej. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 2008 (plik pdf)
 • Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, Warszawa, 2008 (plik pdf)
 • Benchmarking parków technologicznych w Polsce Wyniki badania, PARP, Warszawa, 2008 (plik pdf)
 • Rynek usług doradczych w województwie pomorskim, Agencja Rozwoju Pomorza S.A, Gdańsk, Kraków, 2008 (plik pdf)
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim– ocena dystansu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, 2008 (plik pdf)

2007


 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 2007 (plik pdf)
 • Ekspertyza: Potencjał regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy. 2007 (plik pdf)
 • Społeczne determinanty przedsiębiorczości innowacyjnej. PENTOR dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2007 (plik pdf)
  Aneks (plik pdf)

2006


 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 2006 (plik pdf)
 • Kondycja sektora MŚP na Pomorzu. Raport z badania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. 2006 (plik pdf)
 • Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. 2006 (plik pdf)
 • Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006. Stowarzyszenie Klon/Jawor. 2006 (plik pdf)
 • Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych w województwie pomorskim 2005-2006. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. 2006 (plik pdf)

2005


 •  Przygotowanie i przeprowadzenie badań dotyczących wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce w zakresie transferu technologii i innowacyjności. Raport z badań. Public Profits. Poznański Park Naukowo-Technologiczny. 2005 (plik pdf)
 • Pierwsza praca - Pierwszy biznes - Vademecum Przedsiębiorczości. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 2005 (plik pdf)
 • Rozwój lokalnych systemów wspierania przedsiębiorczości. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 2005 (plik pdf)
 • Kondycja III sektora w woj. pomorskim. Raport z badań. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. 2005 (plik pdf)

2004


 • Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość w województwie pomorskim. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2004 (plik pdf)
 • Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2004. Stowarzyszenie Klon/Jawor. 2004 (plik pdf)

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE


Przedsiębiorczy Pomorzanin. Iwona Szuldrzyńska. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 2007 (plik ppt)

Konkurencyjność sektora MSP 2007. Pomorskie MSP na tle MSP w Polsce. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 2007 (plik ppt)

Doświadczenia ARP S.A. we wspieraniu pomorskiej przedsiębiorczości. Aleksandra Kłos. Agencja Rozwoju Pomorza. 2007 (plik ppt)

Wspieranie przedsiębiorczości - inkubatory przedsiębiorczości. Monika Stachowska. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. 2007 (plik ppt)

Rola organizacji pozarządowych w rozwoju małej przedsiębiorczości w województwie pomorskim. Marzen Mażewska. Agencja Promocji Zawodowej Kobiet (plik ppt)

Przedsiębiorczość jako szczególna kompetencja dorosłego obywatela społeczności europejskiej. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (plik ppt)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w województwie pomorskim. Człowiek najlepsza inwestycja. Kamila Siwak. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 2007 (plik ppt)

Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013 - wsparcie dla przedsiębiorców. Ewelina Okoniewska. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 2007 (plik ppt)

Diagnoza kompetencji przedsiębiorczych i menedżerskich ASTRA. Mariola Łaguna. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC" Poland. 2008 (plik ppt)

INWESTYCJE

2012:


 • Raport wynagrodzeń w poszczególnych sektorach w głównych miastach Polski, cpljobs, Warszawa, 2012 (plik pdf

2011:


 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, IBnGR, Gdańsk, 2011 (plik pdf)
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Województwo pomorskie, SGH, Warszawa, 2011 (plik pdf)
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Raport syntetyczny, SGH, Warszawa, 2011 (plik pdf

2010:


 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, IBnGR, Gdańsk, 2010 (plik pdf)
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Województwo pomorskie, SGH, Warszawa, 2010 (plik pdf)

2009:


 •   Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, IBnGR, Gdańsk, 2009 (plik pdf)

2007:


 • Inwestycje zagraniczne. Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2007 (plik pdf)
 • Raport podsumowujący wizytację terenów inwestycyjnych województwa pomorskiego. Centrum Obsługi Informacyjnej Inwestora. Agencja Rozwoju Pomorza. 2007 (plik pdf)
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2007 (plik pdf)

2006:


 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2006 (plik pdf)

2005:


 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2005 (plik pdf)

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE


 

 • Sukces inwestycyjny i rozwojowy obszaru metropolitalnego Trójmiasta i województwa pomorskiego. dr Tomasz Kalinowski. Instytut Badań nad Gospodarką rynkową. 2007 (plik pdf)

 

INFRASTRUKTURA

2008:


 • Badanie akceptowalnej wysokości opłat za przejazd autostradą A1. PBS DGA na zlecenie UMWP. 2008 (plik pdf)
 • e-Pomorze. Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2008 (plik pdf
 • Więcej betonu czy bitów - o dylematach rozwoju Polski inaczej. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Microsoft sp. z o.o. 2008 (plik pdf)
 • Raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych na koniec 2007 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 2008 (plik pdf

2007:


 • Pomorski transport. Pomorski Przegląd Gospodarczy. 2007 (plik pdf)
 • Metodologiczno-systemowe uwarunkowania przekształceń infrastrukturalnych w energetyce gminnej. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 2007 (plik pdf)

2006:


 • Regionalna strategia energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 2006 (plik pdf
 • Prognoza oddziaływania na środowisko "Regionalnej strategii energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych". Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 2006 (plik pdf)

2004:


 • Ocena funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Obszarze Metropolitalnym Zatoki Gdańskiej (OMZG). Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. 2004 (plik pdf)
 • Ocena zasobów i potencjalnych możliwości pozyskania surowców dla energetyki odnawialnej w województwie pomorskim. Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku. 2004 (plik pdf)

2003:


 • Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim. Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku. 2003 (plik pdf)

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE


 

 • Regionalna strategia energetyki województwa pomorskiego w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 2008 (plik pdf)
 • Problemy energii widziane z Brukseli i ich regionalne rozwiązywanie. Jerzy Buzek. 2007 (plik ppt)
 • Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny. 2007 (plik pdf)